Zarząd osiedla

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej działa obecnie w 2 osobowym składzie:

Mariusz Schoenhoff
Marcin Brzeziński

Kontakt do Zarządu: zarzad.mysliwskie@gmail.com lub poprzez formularz w KONTAKT

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej działa w oparciu o Ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

Poniżej wybrane artykuły: 

Art. 21

 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
 2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.
 3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.

Art. 22

 1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
 2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
 3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
  2. Przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
  3. Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  4. Zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
  5. Udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
  6. Udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
  7. Dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
  8. Nabycie nieruchomości,
  9. Wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16,
  10. Ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  11. Udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych,
  12. Określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
 4. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.